Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden zullen de volgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt:

 

Bedenktijd:                                                       betekent de wettelijke termijn van 14 (zegge: veertien) dagen, waarbinnen een consument een overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van redenen.

 

Consument:                                                      betekent een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Diensten:                                                          betekent alle door Opzeggenbij.nl middels de Website aan de Consument aangeboden diensten.

 

Klantenservice:                                                  betekent de klantenservice van Opzeggenbij.nl te bereiken op support@opzeggenbij.nl

 

Opzeggenbij.nl:                                                 betekent de besloten vennootschap Rocketmen, handelend onder de naam Opzeggenbij.nl, gevestigd te Poortland 66, (11046 BD) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86081020.

 

Overeenkomst:                                                  betekent de overeenkomst op afstand die middels de Website wordt gesloten tussen Opzeggenbij.nl en de Consument waarbij de Consument een of meerdere Diensten van Opzeggenbij.nl afneemt.

 

Website:                                                           betekent de door Opzeggenbij.nl geëxploiteerde Website te bereiken op de domeinnaam www.opzeggenbij.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1                   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opzeggenbij.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Opzeggenbij.nl en de Consument.

 

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders c.q. vennoten van Opzeggenbij.nl en alle personen die voor Opzeggenbij.nl werkzaam zijn en/of door Opzeggenbij.nl zijn ingeschakeld. 

 

Artikel 3 – Diensten

 

3.1       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

3.2       Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Dienst en of in de voorwaarden voor de aankoop van een Dienst kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Opzeggenbij.nl niet.

 

Artikel 4 – Conformiteit

 

4.1       Opzeggenbij.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

4.2       Opzeggenbij.nl zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Consument in acht nemen. In het bijzonder draagt Opzeggenbij.nl zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens van Consument conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de AVG en vastgelegd in de privacy policy.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 

5.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de Website en de akkoord functie heeft aangeklikt. Het door de Consument ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Opzeggenbij.nl en de Consument.

 

5.2       De Consument zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Opzeggenbij.nl aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Opzeggenbij.nl worden verstrekt.

 

5.3       Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opzeggenbij.nl zijn verstrekt, heeft Opzeggenbij.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

5.4       Opzeggenbij.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opzeggenbij.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.5       Opzeggenbij.nl bevestigt direct na ontvangst van de benodigde informatie de aankoop van het Dienst(en) aan de Consument.

 

5.6       Aan de op de Website vermelde uitvoeringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde termijn betreft een indicatie.

 

Artikel 6 – Geen bedenktijd

 

Nu de levering c.q. uitvoering van de Dienst volledig binnen het verstrijken van de wettelijke Bedenktijd is uitgevoegd, heeft de Consument geen recht op Bedenktijd. De Consument stemt uitdrukkelijk in met het uitvoeren van de Dienst voorafgaand aan het verstrijken van de Bedenktijd en verklaart tevens uitdrukkelijk af te zien van deze Bedenktijd.

 

Artikel 7 – Prijs

 

7.1       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens wettelijk voorgeschreven prijswijzigingen zoals onder meer gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

7.2       De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw.

 

Artikel 8 – Betaling

 

8.1       Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de uitvoering van de Diensten.

 

8.2       De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opzeggenbij.nl te melden.

 

8.3       Indien de Consument niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Opzeggenbij.nl is gewezen op de te late betaling en Opzeggenbij.nl de consument een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 (zegge: veertien) dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Opzeggenbij.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% (zegge: vijftien) over openstaande bedragen tot € 2.500,– (zegge: twee duizend vijfhonderd euro); 10% (zegge; tien procent) over de daaropvolgende € 2.500– (zegge: twee duizend vijfhonderd euro) en 5% (zegge; vijf procent) over de volgende € 5.000– (zegge; vijf duizend euro) met een minimum van € 40– (zegge: veertig euro). Opzeggenbij.nl kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9 – Klachten

 

9.1       Klachten over de door Opzeggenbij.nl geleverde Diensten dienen door de Consument binnen 8 (zegge: acht) dagen na uitvoering van de betreffende Diensten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Klantenservice.

 

9.2       Bij Opzeggenbij.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opzeggenbij.nl binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

9.3       Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 (zegge: drie) maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument zich tot de bevoegde rechter wenden. 

 

9.4       Indien een klacht gegrond is, zal Opzeggenbij.nl door de Consument in de gelegenheid worden gesteld om op deugdelijke wijze uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In het geval dat het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opzeggenbij.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

Opzeggenbij.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt als gevolg een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opzeggenbij.nl waarbij de schade beperkt is tot de hoogte van de door de Consument betaalde vergoeding, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Opzeggenbij.nl.

 

Artikel 11 – Wijzigingen algemene voorwaarden

 

Opzeggenbij.nl behoudt zich het recht voor deze  algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 12 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen

 

In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Opzeggenbij.nl en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

13.1     Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 15 augustus 2022.

 

13.2                 De rechtsverhouding tussen Opzeggenbij.nl en de Consument wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opzeggenbij.nl en de Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.