Privacy verklaring


Inleiding

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de diensten van Rocketmen B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1046 BD) Amsterdam aan de Poortland 66, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 86081020 (hierna aangeduid als: “Rocketmen”).

 

In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door onze website te gebruiken en deze Privacy Verklaring te accorderen, gaat de gebruiker akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien de invoer en/of toezending van uw gegevens wordt gevraagd, geven wij aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor bepaalde doeleinden verzameld op basis van een gelegitimeerde rechtsgrond. Het betreft de volgende categorieën gegevens, doeleinden en rechtsgronden.

 

·      Gegevens opzegformulier: Indien de gebruiker een abonnement wenst op te zeggen zal de gebruiker in het opzegformulier zijn of haar NAW-gegevens zoals voornaam, achternaam en adres, e-mailadres, rekeningnummer en klantnummer van het bedrijf waar de gebruiker wenst op te zeggen moeten invullen.

·      Cookies: Indien de gebruiker een website uit ons netwerk bezoekt zullen persoonsgegevens zoals het ip-adres worden verwerkt.

·      Financiële gegevens: Indien de gebruiker een betaald(e) product en/of dienst afneemt, zal het bankrekeningnummer verschaft moeten worden.

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de volgende doeleinden:

 

a.     Voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;

b.     Voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen diensten aan te bieden;

c.     Voor het terugstorten van bedragen door de gebruiker betaald aan het bedrijf waarbij de gebruiker zijn of haar abonnement wenst op te zeggen;

d.     Voor facturatie: in geval een betaling niet plaatsvindt kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden zoals een incassobureau.

 

In voernoemde gevallen zijn de NAW-gegevens, e-mailadres, rekeningnummer en klantnummer essentieel voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

e.     Voor het beheren, analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze producten en/of diensten en ter voorkoming van misbruik en/of fraude van onze diensten;

f.      Voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze diensten;

 

In voornoemde gevallen worden persoonsgegevens zoals NAW-gegevens verwerkt en hebben wij daar een gerechtvaardigd belang voor.

 

g.     Om een profiel van de gebruiker op te bouwen met behulp van het online surfgedrag van de gebruiker. Hierdoor kunnen wij advertenties afstemmen op het profiel van de gebruiker.

 

In voornoemde gevallen zijn persoonsgegevens, d.w.z. IP-adres essentieel voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gebruiker dient expliciete toestemming te geven voor de verwerking hiervan.

 

Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van onze producten en/of diensten en in het bijzonder voor het uitdrukkelijk doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

 

Gegevens die automatisch worden verzameld

Wij verzamelen, afgezien van cookies, geen gegevens automatisch.

 

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens zolang deze niet door de gebruiker worden aangeleverd.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de voormelde doeleinden. In geval langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, gelden de wettelijke bewaartermijnen zoals door de wet voorgeschreven.

 

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben onder de wetgeving van de AVG bepaalde rechten om de eigen persoonsgegevens te kunnen beheren.

 

·       Het recht op inzage;

·       Het recht op rectificatie;

·       Het recht op verwijdering;

·       Het recht op bezwaarmaking;

·       Het recht op dataportabiliteit;

·       Het recht op beperking.

 

Een gebruiker kan daarnaast de toestemming die hij heeft verleend voor de verwerking van zijn gegevens op elk moment intrekken.

 

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerkingsactiviteiten bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Rocketmen via support@opzeggenbij.nl.

 

Gegevens verkregen van derden

Rocketmen verwerkt geen persoonsgegevens verkregen van derden.

 

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Rocketmen zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Indien wij voor de uitvoering van de diensten in deze Privacy Policy met derden samenwerken, dan geldt dat wij met die verwerkers een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.

 

 

Rocketmen verstrekt in het kader van de uitvoering van haar diensten de (persoonsgegevens) aan de onderneming waarbij de gebruiker zijn of haar lidmaatschap wenst op te zeggen door versturing van de opzeggingsbrief en tevens aan de volgende derden:

 

Postbode B.V.

Pieter Zeemansweg 175

3316 GZ Dordrecht

 

Mollie B.V.

Keizersgracht 126

1015 CW Amsterdam

 

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: support@opzeggenbij.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

 

Voor het overige zullen wij de persoonsgegevens van onze gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar ons redelijke oordeel in het belang is van onze gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

 

Opslag persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zullen uitsluitend in Nederland worden opgeslagen en de grenzen van de EU niet te buiten gaan. De AVG is aldus van toepassing op deze opgeslagen persoonsgegevens.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Wij maken gebruik van beveiligde servers en versleutelde wachtwoorden.

 

Cookies

Wij maken gebruik van functionele en/of analytische en/of tracking cookies. Een cookie bestaat uit een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het gebruik van cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker

 

Contactinformatie

Indien er vragen of klachten over deze Privacy Verklaring zijn, of indien er een vraag of klacht met betrekking tot onze werkwijze is kan contact opgenomen worden met ons via: support@opzeggenbij.nl.